Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


Çeviri Yöntemleri

Bu makale çok uzun süredir tartýþýla gelen bir çeviri sorununu yani çeviri yöntemlerini, onlarýn deðiþik metinlere uygulanýþýný ve büyük çapta çevirinin kalitesini belirleyen uygun çeviri yönteminin seçimini etkileyen etmenleri ele almaktadýr. Kuþku yok ki kaynak metin yazarýnýn amacý, kaynak metin ve kendi okuyucusu hakkýnda bilgiyle donanmýþ bir çevirmen iþini daha iyi yapabilecek bir konumdadýr. Çevirmen kaynak metnin içeriðini, üslûbunu, dilbilimsel ve kültürel özelliklerini ayrýntýlý bir biçimde inceleyerek onlarýn amaç dildeki karþýlýklarýný bulmaya çalýþmalýdýr. Kaynak metin yazarýnýn okuyucusu üzerinde yarattýðý etkiyi bir çevirmenin kendi okuyucusu üzerinde yaratabilmesi belirtilen etmenleri göz önünde bulundurmasýyla mümkün olabilir. -- Abdülkadir Çakýr

İndirmek için buraya tıklayın: makaleler%5Cabd%C3%BClkadir%20%C3%87AKIR%5C237-244.pdf

2012-08-18 | Makale | etiketleri:

[tweetle]