Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


2010-2020 Yýllarý Ýçin Tarihler Çeviri Belleði   (Türkçe-İngilizce)

Çeþitli tarih yazým biçimlerinde girilmiþ yaklaþýk 14000 adet Türkçe tarihin Ýngilizce yazýlýþý. Bunu CAT programýnýza ekleyerek tarihlerin doðru bir standartta çevrilmesini saðlayabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: tren-tarihler-2010-2019.rar

2012-08-25 | Çeviri Belleği | etiketleri:


Avrupa Birliði Terimleri Sözlüðü   (İngilizce-Türkçe)

TC Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan 2009'da yayýnlanan terimler sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: glossary_for_the_european_union.pdf

2011-07-06 | Sözlük | etiketleri:


Beton Terimleri Sözlüðü   (Türkçe-İngilizce)

Ýnþaat mühendisliði ve mimarlýkta kullanýlan beton terimleri sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: beton_soz_tr.pdf

2012-08-12 | Sözlük | etiketleri:


Bilgisayar Alanýnda Çeviri Belleði   (İngilizce-Türkçe)

Bilgisayar alanýnda on bin cümlelik Ýngilizce-Türkçe çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz. Bu TMX ayrýca Doðal Dil Ýþleme (NLP) uygulamalarý eðitiminde de kullanýlabilir.

İndirmek için buraya tıklayın: tm_bilgisayar_alani-20110711-entr.rar

2011-07-11 | Sözlük | etiketleri:


Biliþim Terminolojisi Veritabaný   (İngilizce-Türkçe)

Türk Biliþim Derneði tarafýndan hazýrlanmýþ biliþim sözlüðünden seçilmiþ 5000 terim. Bunu CAT programýnýzýn terminoloji veritabanýna ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: td-bilisim_sozlugu-20110712_entr.rar

2011-07-21 | Terim Belleği | etiketleri:


Çeviri Yöntemleri

Bu makale çok uzun süredir tartýþýla gelen bir çeviri sorununu yani çeviri yöntemlerini, onlarýn deðiþik metinlere uygulanýþýný ve büyük çapta çevirinin kalitesini belirleyen uygun çeviri yönteminin seçimini etkileyen etmenleri ele almaktadýr. Kuþku yok ki kaynak metin yazarýnýn amacý, kaynak metin ve kendi okuyucusu hakkýnda bilgiyle donanmýþ bir çevirmen iþini daha iyi yapabilecek bir konumdadýr. Çevirmen kaynak metnin içeriðini, üslûbunu, dilbilimsel ve kültürel özelliklerini ayrýntýlý bir biçimde inceleyerek onlarýn amaç dildeki karþýlýklarýný bulmaya çalýþmalýdýr. Kaynak metin yazarýnýn okuyucusu üzerinde yarattýðý etkiyi bir çevirmenin kendi okuyucusu üzerinde yaratabilmesi belirtilen etmenleri göz önünde bulundurmasýyla mümkün olabilir. -- Abdülkadir Çakýr

İndirmek için buraya tıklayın: makaleler%5Cabd%C3%BClkadir%20%C3%87AKIR%5C237-244.pdf

2012-08-18 | Makale | etiketleri:


Ekonometri Terimleri Sözlüðü   (Türkçe-İngilizce)

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) ekonometri terimleri sözlüðü Windows programý.

İndirmek için buraya tıklayın: tdkets.exe

2011-07-07 | Sözlük | etiketleri:


Yazýyla Sayýlar Çeviri Belleði   (İngilizce-Türkçe)

Ýlk on bin sayýnýn Ýngilizce ve Türkçe yazýlý biçimlerinin çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: yaziyla_sayilar_bosluklu-entr.rar

2011-07-07 | Çeviri Belleği | etiketleri:


Yazýyla Sayýlar Çeviri Belleði   (Türkçe-İngilizce)

Türkçe kýsmý bitiþik ilk on bin sayýnýn Türkçe ve Ýngilizce yazýlý biçimlerinin çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza eklediðinizde yalnýzca tek yönlü olarak kullanmalýsýnýz.

İndirmek için buraya tıklayın: yaziyla_sayilar_trbosluksuz-tren.rar

2011-07-07 | Çeviri Belleği | etiketleri:


Ýklim Deðiþikliði Sözlüðü   (İngilizce-Türkçe)

T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ýklim Deðiþikliði Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yayýnlanan Ýngilizce-Türkçe iklim deðiþikliði terimleri sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: terimlersözlügü.pdf

2012-09-07 | Sözlük | etiketleri: