logo

Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

Gizlilik Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

www.sipsakceviri.com (“SIPSAKCEVIRI.COM”) olarak, hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, kişisel verilerinizin korunması hususunda gerekli önlemlerin alındığını bildiririz. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz, ad soyad, eposta ve bilgiişlem güvenliği bilgileri şeklindedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz SIPSAKCEVIRI.COM tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnternet sitemiz için, çeviri siparişi, çeviri teslimi işlemlerinin yürütülmesi.
 • Çeviri durumu kontrol işlemlerinin yürütülmesi, çeviri ile ilgili sorular ve değişiklik talebi işlemleri.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
 • Hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, uzmanlık alanınıza ve tercihlerinize uygun çeviri hizmeti sunulması,
 • Sitemizin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinerek, web sitesi kullanımını klaylaştırmaya yönelik iyileştirmeler yapılması,
 • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi.

Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda indirimler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz ve fikri mülkiyetine sahip olduğunuz dosyalarının, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için yalnızca kurum içinde güvenli sunucularda tutulmakta, hiçbir şekilde üçüncü taraflara açılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz web sitesi ve e-posta üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
haklarına sahipsiniz.

Kişisel bilgilerinize ait tüm soru, öneri ve taleplerinizi elektronik posta yoluyla veri sorumlusuna iletilmek üzere SIPSAKCEVIRI.COM iletişim sayfası ve e-posta üzerinden iletebilirsiniz. Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz talep, soru ve önerilerinizin en kısa süre içinde cevaplanacağını ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracağını bilmenizi isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şahsen veya vekil aracılığı ile ıslak imzalı başvuru dilekçesi ile şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle yapabilirsiniz. Ayrıca, SIPSAKCEVIRI.COM’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerektiğini belirtiriz.

SIPSAKCEVIRI.COM tarafından sunulan mobil ve desktop hizmetleri kullanırken SIPSAKCEVIRI.COM tarafından işletilmeyen diğer uygulama veya Web sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu uygulama veya Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin aydınlatma metni, gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından SIPSAKCEVIRI.COM hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SIPSAKCEVIRI.COM suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, belli bir zümreye ayrımcılık yapan, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi reddetme ya da kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunan müşterilerin işlemlerini dondurma ve sonlandırma, zorunlu hallerde ilgili merciilere bildirme hakkını saklı tutar.