Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


2010-2020 Yýllarý Ýçin Tarihler Çeviri Belleði   (Türkçe-İngilizce)

Çeþitli tarih yazým biçimlerinde girilmiþ yaklaþýk 14000 adet Türkçe tarihin Ýngilizce yazýlýþý. Bunu CAT programýnýza ekleyerek tarihlerin doðru bir standartta çevrilmesini saðlayabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: tren-tarihler-2010-2019.rar

2012-08-25 | Çeviri Belleği | etiketleri:


Bilgisayar Alanýnda Çeviri Belleði   (İngilizce-Türkçe)

Bilgisayar alanýnda on bin cümlelik Ýngilizce-Türkçe çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz. Bu TMX ayrýca Doðal Dil Ýþleme (NLP) uygulamalarý eðitiminde de kullanýlabilir.

İndirmek için buraya tıklayın: tm_bilgisayar_alani-20110711-entr.rar

2011-07-11 | Sözlük | etiketleri:


Biliþim Terminolojisi Veritabaný   (İngilizce-Türkçe)

Türk Biliþim Derneði tarafýndan hazýrlanmýþ biliþim sözlüðünden seçilmiþ 5000 terim. Bunu CAT programýnýzýn terminoloji veritabanýna ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: td-bilisim_sozlugu-20110712_entr.rar

2011-07-21 | Terim Belleği | etiketleri:


Yazýyla Sayýlar Çeviri Belleði   (İngilizce-Türkçe)

Ýlk on bin sayýnýn Ýngilizce ve Türkçe yazýlý biçimlerinin çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: yaziyla_sayilar_bosluklu-entr.rar

2011-07-07 | Çeviri Belleği | etiketleri:


Yazýyla Sayýlar Çeviri Belleði   (Türkçe-İngilizce)

Türkçe kýsmý bitiþik ilk on bin sayýnýn Türkçe ve Ýngilizce yazýlý biçimlerinin çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza eklediðinizde yalnýzca tek yönlü olarak kullanmalýsýnýz.

İndirmek için buraya tıklayın: yaziyla_sayilar_trbosluksuz-tren.rar

2011-07-07 | Çeviri Belleği | etiketleri: